Hlavní menu

Podmínky použití směsí se zimní úpravou

Suché maltové směsi se zimní úpravou se vyrábějí s přísadou,
která umožňuje tvrdnutí i za velmi nízkých teplot.


Aplikovaný přípravek umožňuje tvrdnutí až do teploty -5 °C, avšak při provádění musí být dodrženo několik zásad:

 • zdicí tvarovky, cihly nebo jiný materiál musí být dokonale suchý, nejlépe krytý na paletě výrobní fólií
 • tyto tvarovky je zakázáno před zděním kropit, při odstraňování fólie se na ně nesmí dostat sníh nebo jiná námraza
 • zdicí malta by měla být uskladněna v suchu a za teploty nad -5 °C
 • teplota zdění musí být 3× během dne (při začátku zdění i s časem, v poledne a na konci zdění opět s časem) zaznamenána ve STAVEBNÍM DENÍKU a nesmí být nižší než -5 °C
 • za nízkých kladných teplot (od 0 do +5 °C) není nutno záměsovou vodu ohřívat
 • při zdění za záporných hodnot (od 0 do -5 °C) musí být záměsová voda předehřátá na + 30 °C a tato skutečnost musí být zaznamenána opět ve stavebním deníku.
 • po vyzdění musí být čerstvě vyzděné zdivo chráněno před povětrnostními vlivy (deštěm, sněžením apod.) nepromokavou fólií, teplota nesmí klesnout min. po dobu 14 dnů pod -5 °C, pokud se pod fólií naskládá polystyrén (beze spár kolem celé vyzděné zdi) v min. tloušťce 5 cm. Může teplota krátkodobě v noci klesnout do -10 °C. Záznam o této úpravě musí být opět ve STAVEBNÍM DENÍKU.
 • při očekávaných nižších teplotách než -5 °C (bez dodatečné izolace) nebo pod -10 °C (krátkodobě s izolací) je zakázáno zdění z těchto malt provádět.
 • teplota pod +5 °C se nezapočítává do nutné technologické přestávky před omítáním, ani do nutné přestávky před statickým zatížením (kladení stropu apod.)
 

Při nedodržení těchto zásad může dojít ke statickým poruchám.

Tento předpis je nedílnou součástí Závazného vyjádření k použitelnosti SMS.

Pytle jsou na boční straně označeny písmenem "Z". Například ZM 901 Z

Technologický postup: Použití výrobků se zimní úpravou

 1. Definice zimního období

  • Za zimní období se obecně pokládá doba mezi 1. listopadem a 31. březnem
  • doba před i po tomto datu, kdy teplota v noci poklesne pod bod mrazu po sobě jdoucí 3 dny
 2. Zdění maltou se zimní úpravou

 3. Zdící malty se zimní úpravou se vyrábějí s přísadou, která umožňuje tvrdnutí malty i za nízkých teplot, max. však do teploty - 5°C.
  Přesto je nutné při zdění za těchto nízkých teplot dodržovat níže uvedené zásady:
  • veškerý zdící materiál (tvarovky, cihly nebo jiný materiál musí být dokonale suchý, nejlépe krytý na paletě folií
  • zdící materiál je zakázáno před zděním kropit, při odstraňování folie na ně nesmí padat sníh nebo jiná vlhkost nebo námraza
  • zdící materiály musí být uskladněny v suchu za teploty nad - 5 °C
  • teplota prostředí musí být v průběhu zdění zaznamenávána ve Stavebním deníku min. 3 denně ( na začátku, uprostřed a na konci zdění) a nesmí být nižší než- 5°C.
  • Při teplotách 0°C až + 5°C není nutné záměsovou vodu předehřívat
  • při teplotách nižších to znamená 0°C až - 5°C se musí záměsová voda předehřívat na teplotu cca 30 °C a toto se rovněž musí zaznamenat do Stavebního deníku.
  • po vyzdění se musí čerstvé zdivo chránit nepromokavou folii před povětrnostními vlivy (déšť sníh apod.) a teplota nesmí po dobu 14 dnů klesnout pod - 5 °C. V případě, že je zdivo ještě chráněno vrstvou polystyrénu v tloušťce 5 cm, může teplota krátkodobě klesnout až na teplotu - 10 °C. Záznam o veškerých úpravách musí být zaznamenám ve Stavebním deníku
  • Při předpokládaných nižších teplotách než - 5 °C je zakázáno zdění s použitím malt se zimní úpravou provádět
  Při nedodržení těchto zásad může dojít ke vzniku statických poruch ve zdivu.
 4. Kladení potěru se zimní úpravou

 5. Cementové potěry se zimní úpravou se vyrábějí s přísadou, která umožňuje tvrdnutí směsi i za nízkých teplot, max. však do teploty - 5°C.
  Přesto je nutné při kladení potěrů za těchto nízkých teplot dodržovat níže uvedené zásady:
  • Potěr musí být aplikován pouze ve vnitřním prostředí, které nemusí být vytápěné ( ve vnějším prostředí nelze podmínky dodržet)
  • podklad musí být suchý bez zmrazků, ledu a podobně
  • Cementový potěr musí být uskladněn v suchu nad teplotou - 5°C
  • teplota prostředí musí být v průběhu zdění zaznamenávána ve Stavebním deníku min. 3 x denně ( na začátku, uprostřed a na konci zdění) a nesmí být nižší než- 5°C.
  • Při teplotách 0°C až + 5°C není nutné záměsovou vodu předehřívat
  • při teplotách nižších, to znamená 0°C až - 5°C se musí záměsová voda předehřívat na teplotu cca 30 °C a toto se rovněž musí zaznamenat do Stavebního deníku.
  • pod + 5 °C nesmí být potěr kropen vodou
  • na druhý den po kladení potěru se musí překrýt folií a při očekávaných mrazech , které by byly nižší než - 5 °C se musí překrýt polystyrénovými deskami o tloušťce min. 5 cm bez viditelných spár
  • Při očekávaných teplotách nižších než - 5°C (bez dodatečné izolace nebo pod -10 °C se potěr nesmí pokládat.
  Při nedodržení těchto zásad může dojít ke vzniku statických poruch.
Tento předpis je nedílnou součástí Závazného prohlášení pro použití směsí se zimní úpravou

Materiály:
 • CP 101 Z Cementový potěr C 20 se zimní úpravou
 • CP 101 j Z Cementový potěr C 20 jemný se zimní úpravou
 • CP 102 Z Cementový potěr C 25 se zimní úpravou
 • CP 102 j Z Cementový potěr C 25 jemný se zimní úpravou
 • CP 103 Z Cementový potěr C 30 se zimní úpravou
 • ZM 901 Z Zdící cementová malta M 10 se zimní úpravou
 • ZM 901 j Z Zdící cementová malta M 10 jemná se zimní úpravou
 • ZM 902 Z Zdící cementová malta M 15 se zimní úpravou
 • ZM 905 Z Zdící malta lehčená M 5 se zimní úpravou
 • ZM 906 Z Zdící cementová malta pro pórobeton se zimní úpravou
 • ZM 910 Z Zakládací malta pro broušené cihly se zimní úpravou
 • ZM 911 Z Tenkovrstvá zdící malta na celoplošnou spáru -Lepidlo CBC se zimní úpravou
 • ZM 912 Z Tenkovrstvá zdící malta lepení na žebra - Lepidlo CB se zimní úpravou
 • ZM 920 Z Zdící malta pro vápenopískové a betonové bloky se zimní úpravou
 • ZM 921 Z Tenkovrstvá zdící malta pro vápenopískové a betonové bloky - Lepidlo SX se zimní úpravou
 • TM 501 Z Tepelně izolační zdící malta se zimní úpravou
V Hodoníně: 1.11.2011, ing. Petr Zlámal, Ph.D.pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook